Tel.: +421915722918   E-mail: ucto.kristekova@gmail.com

Služby

Spracujeme za vás účtovníctvo, mzdy a daňové priznania. Komplexné spracovávanie a vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy, vrátane vypracovávania účtovných závierok a daňových priznaní.

Všetky uvedené služby sú vykonávané prostredníctvom ekonomického a účtovného software. Vieme spracovať účtovníctvo aj vo vašom vlastnom software.

Doručovanie dokladov je možné osobne, kuriérom alebo elektronicky e-mailom.

Komunikáciu s príslušnými štátnymi úradmi vybavíme za vás. Je potrebné poverenie a komunikujeme elektronicky, čo značne ušetrí váš čas a peniaze.

Každý účtovný doklad prechádza internou účtovnou a daňovou kontrolou.

Účtovníctvo

Spracujeme jednoduché i podvojné účtovníctvo

Dane

Spracujeme podklady a vypracujeme daňové priznanie:
Daň z príjmu fyzickej osoby
Daň z príjmu právnickej osoby
Daň zo závislej činnosti
Daň z pridanej hodnoty
Daň z motorových vozidiel
Spotrebné dane

Mzdy

Spracovanie miezd, personalistika, príprava vyhlásení, prihlášok, odhlášok, komunikácia so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a UPSVAR.

Jednoduché účtovníctvo

Rozsah služieb v rámci jednoduchého účtovníctva:

 • komplexná agenda a spracovanie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov
 • vedenie peňažného denníka (evidencia účtovných prípadov, účtovanie bankových výpisov, príjmových a výdavkových dokladov, interných dokladov)
 • evidencia pohľadávok a záväzkov (po dohode vystavovanie faktúr pre odberateľa za vás)
 • evidencia krátkodobého majetku
 • evidencia dlhodobého majetku
 • vedenie knihy cenín
 • vedenie knihy sociálneho fondu
 • spracovanie výkazov DPH, súhrnný výkaz, Intrastat
 • spracovanie daňového priznania dane z motorových vozidiel
 • spracovanie výkazov pre štatistický úrad SR
 • vyhotovenie daňového priznania dane z príjmov fyzických osôb a príslušných výkazov
 • mesačný reporting o výsledkoch hospodárenia
 • sledovanie výšky príjmu vo vzťahu k DPH a povinnosti registrácie
 • pomoc pri riešení konkrétnych problémov, účtovné poradenstvo a konzultácie

Podvojné účtovníctvo

Vedenie komplexnej agendy pre živnostníkov, spoločnosti  s ručením obmedzeným, ostatné subjekty ktorým vyplýva povinnosť viesť podvojné účtovníctvo

 

 • kontrola formálnej a vecnej správnosti predložených dokladov po stránke účtovnej a daňovej
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia majetku
 • evidencia zásob
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní k DPH, Súhrnný výkaz
 • vyhotovenie pokladov k inventarizácii majetku a záväzkov
 • zostavenie ročnej účtovnej závierky (daňové priznanie k dani z príjmu PO, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)
 • vyhotovenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • mesačný, resp. štvrťročný reporting podľa požiadaviek klienta
 • pomoc pri riešení konkrétnych problémov, účtovné poradenstvo a konzultácie

Mzdy a personalistika

Vedenie a spracovanie mzdovej agendy pre zamestnávateľov zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, zamestnancov na základe dohôd – dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov.

 

 • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do/z poisťovní
 • komplexné spracovanie miezd a vedenie personálnej agendy
 • spracovanie a odoslanie výkazov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
 • spracovanie a odoslanie prehľadov a hlásení na daňový úrad
 • spracovanie príkazov na úhradu miezd, odvodov a dane zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • výstupy pri ukončení pracovného pomeru, vystavenie rôznych potvrdení pre zamestnancov
 • štatistické výkazy

Daňové priznania:

 • daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb
 • daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb
 • výpočet preddavkov na daň z príjmu FO, PO
 • výpočet daňovej povinosti
 • výpočet poistného pre zdravotné a sociálne poistenie SZČO

Daň z pridanej hodnoty:

 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
 • súhrnný výkaz pre DPH
 • kontrolný výkaz
 • výkaz OSF

 Daň z motorových vozidiel:

 • plnenie oznamovacích poviností
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

 Daň zo závislej činnosti:

 • ročné zúčtovanie dane zamestnancov
 • výpracovanie daňového priznania fyzickej osoby

vypracovanie a zasielanie mesačných a ročných výkazov pre daňový úrad

Ekonomické poradenstvo

Ekonomické poradenstvo je súčasťou mesačného paušálu

Pre individuálnych klientov bez paušálu je ekonomické poradenstvo samostatnou položkou v cenníku

Služby na vyžiadanie obsahujú služby napríklad:

 • vypracovanie smernice podľa zákona o účtovníctve,
 • skladovú evidenciu,
 • vypracovanie zápisnice z valného zhromaždenia,
 • rozhodnutie jedného spoločníka,
 • vypracovanie transférovej dokumentácie
 • vypracovanie podkladov k žiadosti o úver
 • vypracovanie zmluvy o pôžičke
 • vypracovanie vyúčtovania o služobnej ceste

Najčastejšie ozázky

Doklady

v dohodnutom mesačnom termíne mi dodáte účtovné doklady, spracujem ich, v prípade dohody ostávajú uložené u mňa.

Doručovanie dokladov je možné osobne, kuriérom alebo elektronicky e-mailom.

Účtovníctvo odovzdáme mojim klientom po skončení roka prehľadne v „papierovej forme“ (prípadne na požiadanie v elektronickej forme), kde sú zachytené všetky účtovné prípady počas účtovného obdobia vrátane inventarizácie účtov a koncoročných zostáv.

Daňová kontrola

V prípade, že sa nahlási daňová kontrola, informujte nás. Všetky podklady pre daňovú kontrolu vám pripravíme a daňový úrad môžete s ním navštíviť  „hoci aj hneď cestou od nás“.

V priebehu účtovného obdobia – po spracovaní mesačných/kvartálnych dokladov –  každý klient dostane písomnú informáciu s upozornením na prípadné chyby.