Tel.: +421915722918   E-mail: ucto.kristekova@gmail.com

Cenník

 Účtovná položka v denníku                                               1,- EUR
 Minimálny paušál /  mesiac                                              80,- EUR

 Pod položkou sa rozumie účtovný zápis v denníku, ktorý bolo potrebné samostatne vyčísliť a zaúčtovať. a zaúčtovaný

V dohodnutej cene  je zahrnuté:

  • kontrola náležitosti doručených dokladov, posúdenie daňového hľadiska, zaevidovanie do účtovného programu podľa druhu nákladov, riešenie nezrovnalostí na mesačnej báze, mesačná kontrola a inventarizácia účtov
  • denník (zápis účtovných prípadov)
  • hlavná kniha
  • kniha záväzkov a pohľadávok (zoznam faktúr, zoznam iných záväzkov a pohľadávok, prehľad o úhradách)
  • kniha banka (chronologický zoznam úhrad a príjmov na bankovom účte)
  • vyhotovenie a evidencia interných dokladov na základe účtovania prvotných dokladov
  • vyhotovenie a tlač pokladničných dokladov na základe účtovania prvotných dokladov
  • 1x mesačný reporting podľa požiadaviek klienta
 Výkaz DPH  (mesačný/štvrťročný plátca) 15,- EUR
 Kontrolný výkaz  (mesačný/štvrťročný plátca) 15,- EUR
 Súhrnný výkaz (spracované podanie) 15,- EUR
Opravný/dodatočný výkaz (z dôvodu klientom doručených dokladov po termíne
podania riadneho výkazu)
15,- EUR
V dohodnutej cene je zahrnuté – vypracovanie podkladu na úhradu DPH a elektronické odoslanie na FS
Karta dlhodobého majetku –  1ks/rok V dohodnutej cene je zahrnuté:
– zaevidovanie do evidencie majetku, výpočet účtovných a daňových odpisov
10,- EUR
Automobil v majetku firmy – 1ks/rok V dohodnutej cene je zahrnuté:
– zaevidovanie do evidencie majetku, výpočet účtovných a daňových odpisov
– evidencia splátkového kalendára – príprava pokladov pre knihu jázd a vyčíslenie zostatku PHM k 31.12.
50,- EUR

 e-Kasa  – 1ks/rok

V cene je zahrnuté:

– evidencia, spracovanie intervalovej
závierky dodanej konateľom

– kontrola a porovnanie s mesačnou evidenciou pohybov na FS

            

50,- EUR

 Zamestnanec TPP, dohoda – 1 zamestnanec/mesiac  15,- EUR
 V prípade menšieho počtu zamestnancov ako 2 osoby, minimálny paušál             40,- EUR
 vypracovanie ročného zúčtovania dane             15,- EUR
V cene je zahrnuté: – vypracovanie podkladov pre pracovnú zmluvu, dohodu, zmluvu o výkone konateľa – personálna evidencia zamestnanca, evidencia dochádzky, vedenie mzdových listov spracovanie a výpočet miezd, výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie – podklady pre účtovníctvo, mesačné výkazy pre sociálne a zdravotné poisťovne, vypracovanie príkazov na úhradu miezd a odvodov, podklady pri ukončení pracovného pomeru, zápočet rokov, vystavenie potvrdenia o príjme, ELDZ – vypracovanie mesačného Prehľadu a ročného Hlásenia, elektronické odoslanie na FS – vypracovanie podkladov pre vydanie stravných lístkov/finančného príspevku – vypracovanie a zaslanie príkazu na úhradu miezd a odvodov – elektronické odosielane výkazov do poisťovní a na FS na základe splnomocnenia konateľom
Služby na základe individuálnej požiadavky klienta

 Ekonomické poradenstvo pre individuálnych klientov  30,- EUR
 Vypracovanie smernice              45,- EUR
 Evidencia skladu             1,- EUR
 Vypracovanie zápisnice z VZ, rozhodnutie jediného spoločníka              40,- EUR
 Vypracovanie transferovej dokumentácie (na základe podkladov)              45,- EUR
 Vypracovanie podkladov na žiadosť o úver              45,- EUR
 Vypracovanie zmluvy o pôžičke              45,- EUR
 Vypracovanie vyúčtovania služobnej cesty             30,- EUR
 Ďalšie neuvedené služby             30,- EUR

Keďže mám to šťastie a zdravie, ktoré mi umožňuje venovať sa činnosti, ktorá ma baví a živí, rozhodla som sa prispievať ľuďom, ktorým zdravie nežičí a nemajú dostatok prostriedkov na zabezpečenie plnohodnotného života. Preto pravidelne prispievam pre rôzne dobročinné organizácie.

Okrem účtovníctva zabezpečeného spoľahlivo a vášho spokojného úsmevu, tak spolu prispejeme k úsmevu ľudí v núdzi.