Podvojné účtovníctvo

 Vedenie komplexnej agendy pre živnostníkov, spoločnosti  s ručením obmedzeným, ostatné subjekty ktorým vyplýva povinnosť viesť podvojné účtovníctvo

 • kontrola formálnej a vecnej správnosti predložených dokladov po stránke účtovnej a daňovej 
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia majetku
 • evidencia zásob
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní k DPH, Súhrnný výkaz
 • vyhotovenie pokladov k inventarizácii majetku a záväzkov
 • zostavenie ročnej účtovnej závierky (daňové priznanie k dani z príjmu PO, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)
 • vyhotovenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • mesačný, resp. štvrťročný reporting podľa požiadaviek klienta
 • pomoc pri riešení konkrétnych problémov, účtovné poradenstvo a konzultácie