Zmluva o dielo

17.06.2014 10:08

Zmluva o dielo môže byť uzatvorená vo viacerých podobách a teda aj právnych úpravách:

·   zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka

·   zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka

·   zmluva o dielo podľa autorského zákona


Vo všetkých spomenutých predpisov ide o vzťah medzi tzv. objednávateľom a zhotoviteľom, ktorý sa týka zhotovenia presne definovaného hmotného či nehmotného diela.

 Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka 

 • je uzatvorená medzi 2 podnikateľmi - teda medzi 2 obchodnými spoločnosťami, medzi 2 SZČO či medzi spoločnosťou a SZČO, resp. dokonca aj družstvom
 • objednávateľ si odmenu vyplatenú zhotoviteľom dá do nákladov - samozrejme po
  splnení podmienky, že ide o daňovo uznaný náklad
 • zhotoviteľ si odmenu zdaní sám - buď ako SZČO (príjem z podnikania alebo inej
  samostatne zárobkovej činnosti - § 6 zákona o dani z príjmov)
  , resp.ako spoločnosť (podvojné účtovníctvo, daň z príjmov právnických osôb)
 • zhotoviteľ - ak ide o SZČO - platí zo svojich podnikateľských príjmov samozrejme aj riadne
  odvody
  podnikateľa do Sociálnej i zdravotnej poisťovne

 Zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka

 • zhotoviteľ je občan - tj nepodnikateľ. Môže ním byť aj podnikateľ, ale musí ísť o činnosť, ktorú nemá uvedenú ako predmet svojho podnikania.
 • ak ide o samostatný výkon, resp. zhotovenie diela, ktoré nie je možné klasifikovať
  ako tzv. "závislú prácu" (tj zamestnanie), objednávateľ si vyplatenú odmenu dá do daňových nákladov a odvody ako zamestnávateľ z nej neplatí
 • občan-zhotoviteľ si odmenu zdaní sám - ako tzv. ostatný príjem (§ 8 zákona o dani z príjmov). V prípade, že ide o jednorazový alebo príležitostnú činnosť, 500 EUR z tohto príjmu je od dane z príjmov oslobodených 
 • nemôže si však uplatniť nezdaniteľné časti základu dane - na seba či na manželku. Ide totiž o pasívny príjem.
 • občan-zhotoviteľ je z odmeny (resp. jej od dane neoslobodenej časti) povinný platiť
  odvody sám
 • ostatný príjem nepodlieha sociálnym odvodom
 • zhotoviteľ platí len zdravotné odvody - a to 14% (resp. 7% v prípade poistenca so zdravotným postihnutím) z výšky odmeny. Jedenkrát ročne v rmci ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

 Zmluva o dielo podľa autorského zákona 

 • uzatvára sa pri diele podliehajúcom autorskému právu
 • zhotoviteľ-autor ju zdaní ako príjem z podnikania - § 6 zákona o dani z príjmov
 • platí z nej teda odvody na zdravotné i sociálne poistenie
 • uvedené pravidlá platia iba v prípade odmenu za vytvorenie diela - tzv. aktívny
  príjem
  . V prípade, ak ide o pasívny príjem, tj licenčnú zmluvu, na základe ktorej vypláca objednávateľ zhotoviteľovi-autorovi licenčné poplatky za použitie už vytvoreného diela (teda nie jeho vytvorenie), takýto príjem nepodlieha odvodom, no na druhej strane nie je možné uplatniť si nezdaniteľné časti. Aký je rozdiel medzi aktívnymi a pasívnymi príjmami z hľadiska daní a odvodov?

 Pozor na znaky závislej práce

 Zmluva o dielo sa už z titulu tohto názvu má
využívať pre samostatné zhotovenie diela zo    strany zhotoviteľa. V praxi sa však niekedy
využíva na spôsob mixu samostatnej a závislej práce, resp. ako skryté
zamestnávanie s cieľom vyhnúť sa odvodom. V prípade, ak sa totiž daný výkon
uskutočnil vo vzťahu nadriadenosti a podriadenosti, resp. podľa príkazov
zamestnávateľa-objednávateľa, ide o závislú prácu a z odmeny by sa teda
mali platiť rovnaké odvody a dane ako pri štandardnom zamestnávaní - tj cca 35%
z vlastného vrecka zamestnávateľa a 13,4% zrazených z odmeny zamestnanca.


—————

Späť