Reklama

10.05.2014 10:01

 

Reklama,
reprezentácia a obchodné vzorky z hľadiska DPH

Kedy sa dodanie určitého predmetu považuje za reklamný predmet, kedy za obchodnú vzorku alebo reprezentáciu? 

V ktorom prípade je možné pri kúpe odpočítať DPH, ale pri dodaní predmetu ju netreba odviesť?

Nie vždy je možné jasne zadefinovať, či sa dodanie určitého predmetu bude považovať za:

· reklamný predmet,

· reprezentáciu

· obchodnú vzorku.

Pre každú z uvedených kategórií platia osobitné ustanovenia daňovej legislatívy z hľadiska uznania daňových výdavkov, nároku na odpočet DPH a zdaniteľného plnenia z pohľadu DPH.

Podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame je reklamou predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu. Produktom rozumieme činnosť podnikateľa, jeho výrobky, tovar, služby, obchodné meno, nehnuteľnosť, ochrannú známku alebo iné práva a záväzky súvisiace s činnosťou podnikateľa.

Príklad č. 1:

Reklamným predmetom je napríklad malá 0,04 l fľaška vodky, ktorú rozdávala firma zaoberajúca sa výrobou alkoholu na výstave Gastro. Táto fľaštička sa považuje za reklamný predmet, ktorý prezentuje spoločnosť, jej obchodné meno a produkty, ktoré ponúka.

Na dodanie reklamných predmetov sa vzťahuje okrem iných ustanovenie § 8 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH). Podľa tohto ustanovenia sa dodanie tovaru považuje za dodanie za protihodnotu v prípadoch, ak platiteľ:

· dodá tovar na svoju osobnú spotrebu,

· dodá tovar na osobnú spotrebu svojich zamestnancov,

· dodá tovar bezodplatne alebo 

· dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie

a ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná.

V kontexte § 8 ods. 3 zákona o DPH má platiteľ pri nákupe reklamných predmetov nárok na odpočítanie dane a zároveň platí, že dodanie reklamných predmetov v hodnote neprevyšujúcej 17 € bez DPH za jeden kus sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu.

Ak by teda jednotková cena reklamného predmetu bola do 17 € bez DPH, môže byť uznaný za daňový výdavok, pretože jeho hodnota bez DPH neprekročila 17 € a nepovažuje sa ani za dodanie tovaru za protihodnotu.

Bezodplatné dodanie obchodných vzoriek sa tiež nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu a tým pádom nepodlieha ani daňovej povinnosti.

Najčastejšie sa obchodná vzorka ponúka v podobe, v akej nie je dostupná na predaj a umožňuje tak posúdiť vlastnosti výrobku s cieľom podporiť jeho predaj.

Hodnota reklamného predmetu Pod bezodplatným dodaním reklamných predmetov za obchodným účelom môžeme rozumieť ekonomickú činnosť smerujúcu k propagácii firmy, výrobkov, tovaru alebo služieb s cieľom zvýšiť ich predajnosť. Opatrenia, ktoré sú spomenuté, sa vzťahujú na registrovaného platiteľa DPH.

Neplatiteľovi DPH bez ohľadu na hodnotu reklamných predmetov nevzniká právo na odpočítanie ani daňová povinnosť v oblasti dani z pridanej hodnoty. To znamená, že ak bol uvedený reklamný predmet nadobudnutý od platiteľa DPH, celkové plnenie sa skladá zo základu dane a dane z pridanej hodnoty.

V takomto prípade však pre neplatiteľa, ktorý nadobudol takýto predmet, sa hodnotou reklamného predmetu rozumie celková suma vrátane DPH, pretože nemá nárok na jej odpočet.

Nárok na odpočet dane vzniká len platiteľovi - v takomto prípade sa za hodnotu reklamného predmetu považuje základ dane bez DPH. Súčasťou hodnoty reklamného predmetu, ako uvádzame aj v nasledujúcom príklade, sú podľa zákona o dani z pridanej hodnoty okrem ceny aj náklady súvisiace s nadobudnutím, prípadne náklady na jeho vytvorenie vlastnou činnosťou.

Príklad č. 2:

Firma vyrábajúca súčasti do práčok posiela svojim zákazníkom vzorky zadarmo, či už v rámci Slovenska, krajín EÚ alebo tretích krajín. Hodnota vzoriek je 13,30 € bez dane za jeden kus. Na bezodplatné dodanie obchodných vzoriek tovaru platiteľa sa limit 17 €/ks nevzťahuje, t. j. v súvislosti s ich nadobudnutím vzniká nárok na odpočítanie dane, ale daňová povinnosť nevzniká.

Príklad č. 3

Ako určiť hodnotu reklamného predmetu vrátane nákladov?

Firma predávajúca práčky obstarala 50 príveskov v tvare práčky v cene 4 € bez DPH za jeden kus, ktoré použije ako reklamné predmety pri zefektívnení predaja. Ich špeciálne darčekové balenie stálo celkovo 7,20 €, bez dane 6 € a DPH tvorila 1,20 €. Ich doprava na miesto určenia stála spolu 2,40 €, z toho 2 € bez DPH, daň z pridanej hodnoty 0,40 €. Hodnota jedného reklamného predmetu je potom 4 + 6/50 + 2/50 = 4,16 €.

Ak by však hodnota reklamného predmetu presiahla 17 € bez dane za kus, považovalo by sa takéto bezodplatné odovzdanie reklamného predmetu za dodanie tovaru za protihodnotu podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o DPH, to znamená, že by
podliehalo zdaneniu. Pri nákupe reklamných predmetov má platiteľ nárok na odpočítanie DPH bez ohľadu na ich hodnotu.


 

—————

Späť