Register účtovných závierok

05.06.2014 13:49

Od 1.1.2014 bude každá účtovná jednotka povinná elektronickou formou zaslať účtovnú závierku do centrálneho registra účtovných závierok. To znamená, že účtovná závierka za rok 2013 sa bude predkladať už len jednému subjektu. Po odoslaní účtovnej závierky do
centrálneho registra musí register doručiť účtovnú závierku všetkým inštitúciám, kde má byť účtovná závierka predložená.

Register účtovných závierok má byť rozdelený na verejnú neverejnú časť. Vo verejnej časti budú zobrazované len také účtovné závierky, ktoré je možné považovať za verejné
a ostatné dokumenty budú zobrazované v neverejnej časti.

Do registra účtovných závierok budú mať povinnosť zaslať účtovnú závierku elektronicky tieto subjekty:

 • účtovná jednotka, ktorá je platiteľom DPH,
 • daňový poradca za účtovnú jednotku, ktorú zastupuje pri správe daní,
 • advokát za účtovnú jednotku, ktorého zastupuje pri správe daní,
 • zástupca neuvedený v predchádzajúcich bodoch za účtovnú jednotku, ktorá je platiteľom DPH, ktorého zastupuje pri správe daní.

Ostatné účtovné jednotky majú možnosť výberu medzi zaslaním elektronicky alebo v listinnej podobe.
V prípade účtovnej závierky v listinnej podobe je ju potrebné zaslať na príslušný daňový úrad. Ten je povinný previesť ju do elektronickej podoby a postúpiť ho do centrálneho registra účtovných závierok.


 • od aktuálneho roka 2014 odpadáva firmám povinnosť uložiť účtovnú      závierku do zbierky listín obchodného registra. Účtovná závierka sa ukladá do novozaloženého registra účtovných závierok.      Závierku do registra ukladá daňový úrad, tj ak ste odoslali alebo ešte odošlete dokumenty daňovému úradu (spolu
  s daňovým priznaním)
  , nič ďalšie urobiť nemusíte.

 • ak ste do termínu podania účtovnú závierku aj schválili - teda okrem dátumu zostavenia uviedli na všetkých 3 výkazoch aj dátum jej schválenia valným zhromaždením firmy - nemusíte už robiť nič. "Ukladacie" povinnosti máte splnené

 • ak ste ju zatiaľ neschválili - buď z vecných dôvodov (väčšie spoločnosti) alebo ide o formalitu, na ktorú ste pozabudli - ste povinný do 5 dní od jej schválenia uložiť do registra informáciu o jej schválení. Forma pre toto oznámenie predpísaná nie je, postačí oficiálny list hlavičkou a jednou vetou typu "V zmysle § 23 až § 23d zákona o účtovníctve
  oznamujeme, že účtovnú závierku našej spoločnosti za rok 2013 schválilo valné zhromaždenie spoločnosti dňa ......."

 • "schválením" účtovnej závierky sa rozumie jej odsúhlasenie valným zhromaždením spoločnosti. V malých či prípadne jednoosobových eseročkách ide o formalitu, tj vyhotovenie jedného dokumentu účtovníkom (zápisnica o valnom zhromaždení, resp. rozhodnutie jediného spoločníka), ktorú spoločník/spoločníci len formálne podpíšu. Jednou z oblastí rozhodovania valného zhromaždenia okrem iného aj rozdelenie hospodárskeho výsledku  -tj buď rozdelenie účtovného zisku či použitie účtovnej straty jedným zo zákonných spôsobov. Valné zhromaždenie rozhoduje o použití účtovného zisku/straty a rovnako účtovný zisk/stratu preúčtuje účtovník v účtovníctve. Daňový
  výsledok - tj daňový zisk či daňová strata - je čosi iné
  : vyčísľuje a uvádza sa iba v daňovom priznaní, s účtovníctvom v tomto štádiu už veľa spoločného nemá.

Účtovnú závierku okrem právnických osôb s podvojným účtovníctvom kompletizujú aj fyzické osoby - teda živnostníci a ostatné SZČO. SZČO používajúcim daňovú evidenciu povinnosť kompletizovať účtovnú závierku po novom odpadá.


—————

Späť