Povinná informácia na faktúre vystavenej do zahraničia od 1.1.2014

15.01.2014 10:17

Platitelia DPH a osoby registrované podľa §7 a §7apodľa zákona o dani z pridanej hodnoty musia okrem povinných náležitostí, ktoréplatia aj pre faktúry vystavené v tuzemsku, pridať odkaz o prenose daňovejpovinnosti ohľadom dani z pridanej hodnoty.

Faktúra pri dodaní služby do iného členského štátu

Faktúra za dodanie služby do iného členského štátu musí obsahovať informáciu pre odberateľa:

Prenesenie daňovej povinnosti (podľa §74 zákona
222/2004 Z.z.).

Anglická verzia:
Reverse charge (according to §74 of Act 222/2004 on value added tax).

alebo

Osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej bola služba dodaná (podľa článku 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28.novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19.decembra 2006).

Anglická verzia:
The person liable for payment of VAT is the person to whom the service is
supplied (according to Articles 193 to 196 of Council Directive 2006/112/EC of
28 November 2006 on the common system of value added tax as amended by Council
Directive 2006/138/EC of 19 December 2006).

Faktúra pri dodaní tovaru do iného členského štátu

Faktúra pri dodaní tovaru do iného členského štátu musí obsahovať informáciu pre odberateľa:

Dodanie je oslobodené od dane (podľa §74 zákona
222/2004 Z.z.).

Anglická verzia:
The supply is exempt from VAT (according to §74 of Act 222/2004 on value
added tax).

alebo

Dodanie tovaru je oslobodené od dane (podľa článku 136
alebo 138 smernice Rady 2006/112/ ES z 28.novembra 2006 o spoločnom systéme
dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006).

Anglická verzia:
The supply of goods is exempt from VAT (according to Article 136 or 138 of
Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value
added tax as amended by Council Directive 2006/138/EC of 19 December 2006).

V určitých špecifických prípadoch dodania tovaru sa používajú iné odkazy tak ako je to uvedené v §74 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

—————

Späť