Odklad daň.priznania za r.2013

21.01.2014 13:07

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2013 uplynie po troch kalendárnych mesiacoch po skončení zdaňovacieho obdobia. 

Posunúť lehotu na podanie daňového priznania  SA OPLATÍ
v týchto finančných prípadoch:

  • budete mať (vysokú) daňovú povinnosť a v roku 2013 ste  neplatili žiadne preddavky
  • v roku 2013 ste  preddavky platili, ale z dosiahnutého hosp.výsledku budete mať vysoký doplatok a preddavky ich nepokryjú

Lehotu SA NEOPLATÍ posunúť ak:

  • ste platili vysoké preddavky a máte nižšiu daňovú povinnosť ako súčet zaplatených preddavkov do 31. 12. 2013 


Predĺženie lehoty o 3 mesiace:     

Na základe § 49 ods. 3a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania každý daňovník (okrem daňovníkov v konkurze alebo v likvidácii) na základe oznámenia.
V oznámení uvedie svoju novú lehotu na podanie daňového priznania, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca. Posledným dňom lehoty je daň aj splatná. 

Predĺženie lehoty o 6 mesiacov: 

Na základe § 49 ods. 3b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania každý daňovník, ktorému plynú príjmy zo zdrojov v zahraničí (okrem daňovníkov v konkurze alebo v likvidácii) na základe oznámenia.
V oznámení uvedie svoju novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, na podanie daňového priznania. Posledným dňom lehoty  je daň aj splatná. 

Predĺženie lehoty na základe žiadosti:

Na základe § 49 ods. 3c) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa daňovníkom v konkurze alebo v likvidácii podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže predĺžiť lehota na základe žiadosti najviac o 3 mesiace.  V prípade, že by správca dane s lehotou uvedenou v žiadosti nesúhlasil, proti rozhodnutiu  sa  nemôže odvolať.

 

POZOR:

  • do dátumu podania daňového priznania platíte preddavky z poslednej daňovej povinnosti (2012)
  • v prípade, že Vám z daňovej povinnosti výjde povinnosť platiť aj preddavky, tiež sú splatné v posledný deň lehoty 


—————

Späť