Nové povinnosti pri používaní registračných pokladní od 1.1.2014

21.12.2013 17:44
 

 

Od januára 2014 platia nové pravidlá pri používaní registračných pokladníc. Jednou z noviniek je povinnosť mať na predajnom mieste “vzorový bloček”, aby si zákazník mohol porovnať s tým, ktorý dostal po svojom nákupe. Na bločku musia byť výrazne vyznačené údaje potrebné pre jeho zaregistrovanie do Národnej bločkovej lotérie:

 • číslo daňového kódu pokladnice

 • dátum, čas, sumu

 • ochranný znak MF

  Ďalšou povinnosťou je mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k elektronickej registračnej pokladnici a poskytnúť ho daňovému úradu alebo colnému úradu za účelom prepojenia, v prípade daňovej alebo colnej kontroly, elektronickej registračnej pokladnice a počítača. Komunikačný kábel nemusí podnikateľ mať, ak je pripojenie elektronickej registračnej pokladnice k počítaču zabezpečené bezdrôtovou technológiou.

  Novinky zaviedol zákon aj pri vedení pokladničnej knihy. . V knihe elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ od januára povinný uvádzať údaje o výrobcovi, dovozcovi alebo distribútorovi ERP, ktorému bol udelený certifikát, a tiež DIČ servisnej organizácie. Pri pokladniciach, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1.1.2014 je povinnosť uvedené údaje do knihy elektronickej registračnej pokladnice dopísať ručne.

  Údaje z registračnej pokladnice je potrebné uchovávať 5 alebo 10 rokov. Podnikateľ má uchovávať dátové médiá s uloženými kontrolnými záznamami a obsahom vybranej fiskálnej pamäte do lehoty na zánik práva vyrubiť daň. Spravidla ide o dobu 5 rokov.

  V prípade, ak správca dane vykonal úkon, napríklad začal u podnikateľa daňovú kontrolu, údaje je subjekt povinný uchovávať 10 rokov. Podnikateľom vyplynula z nového zákona aj povinnosť zabezpečiť uchovanie taxatívne uvedených dokladov chronologicky usporiadaných po dobu 5 rokov.

  Mení sa aj doba a uchovanie dokladu „VKLAD“. Tá sa skracuje z jedného roka na lehotu 1 dňa. Podnikateľ ho bude uchovávať počas dňa jeho vyhotovenia.

  Povinnosťou je podľa novely zákona používať pásku, ktorá zabezpečí uchovanie údajov 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli doklady vyhotovené. Mnohí podnikatelia povinnosť obchádzali tým, že bločky kopírovali. Kopírovanie bločkov však ani v súčasnosti nie je v súlade so zákonom.

  Novinkou je aj to, že ak podnikateľ za osobitne závažné porušenia nezaplatí pokutu najneskôr v posledný deň lehoty splatnosti, nesmie predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste odo dňa nasledujúceho po uplynutí splatnosti pokuty. Tento zákaz stráca účinky dňom zaplatenia pokuty alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o uložení pokuty na mieste.

—————

Späť