Kontrolný výkaz DPH

03.01.2014 15:32
 

 

Novelou zákona o DPH bola zavedená povinnosť pre všetkých platiteľov DPH predkladať kontrolný výkaz za každé zdaňovacie obdobie  - mesačné/štvrťročné.

Kontrolný výkaz sa podáva v ten isty deň, ako daňové priznanie, najneskôr však do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia. Kontrolný výkaz obsahuje údaje o všetkých uskutočnených zdaniteľných plneniach platiteľa (napr. vystavené faktúry, tržby v hotovosti...) a o všetkých odpočítateľných plneniach platiteľa (napr. došlé faktúry, nákupy v hotovosti...).

Údaje týkajúce sa jednotlivých plnení treba v kontrolnom výkaze uviesť presne, tak ako je to uvedené na účtovných dokladoch.  poradové číslo sa uvedie tak, ako je na faktúre, t.j. číselné znaky vrátane písmen a iných znakov, ako sú napr.čiarky, lomky, hviezdičky, pomlčky, poradové číslo sa uvedie bez medzier.

zdroj: https://www.etrend.sk/fileadmin/user_upload/etrend/dokumenty/Poucenie.pdf


 

—————

Späť