Daňová strata od r. 2014

11.03.2014 11:41

Čo už neplatí.

Do konca roku 2013 sa straty umorovali sedem rokov a výšku odpočtu si určoval sám podnikateľ. To mu umožňovalo variabilne narábať so stratou, a tak si znižovať daňový základ a daň podľa toho, ako sa mu v podnikaní darilo. Mohol ju odpočítať jednorazovo za viac zdaňovacích období, zákon umožňoval viacnásobný odpočet daňovej straty vykázanej za jedno zdaňovacie obdobie, alebo mohol podnikateľ kombinovať odpočet daňovej straty v závislosti od vykázaného daňového základu

Ak podnikateľ neuplatnil odpočet daňovej straty v jednom zdaňovacom období, možnosť jej odpočtu sa prenášala do nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. Stratu odpisoval najviac sedem rokov po jej vykázaní.

Od roku 2014.

Už od zdaňovacieho obdobia 2014 si daňový základ možno znížiť každý rok len o jednu štvrtinu. Ak bude základ dane vyšší ako jedna štvrtina daňovej straty, podnikateľ zaplatí daň z príjmu. Ak základ dane bude nižší, o možnosť odpočítať časť daňovej straty presahujúcu jednu štvrtinu podnikateľ príde. 

Nové pravidlo platí od januára a vzťahuje sa na všetky doteraz naakumulované straty. Podnikateľ stráca možnosť optimalizovať aj
straty, ktoré vykázal vo všetkých doterajších obdobiach. Podľa daňových odborníkov sú zmeny daňovej straty retroaktívne. Podnikatelia totiž v minulosti, keď "zbierali" staré straty nemohli vedieť, že zvyšnú časť neuplatnenej straty od januára už nebudú môcť využiť podľa pôvodných pravidiel.

O neuplatnené straty v rokoch 2010 až 2013 podnikateľ príde. Nárok na odpočet daňových strát, na ktoré sa vzťahuje päťročná lehota
odpočítania, zostane zmenami v novele nedotknutý.

Ak bola dosiahnutá daňová strata z príjmov z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov v čase keď mohla byť strata pri tomto druhu príjmov dosiahnutá) a nebola odpočítaná, aj tejto by mala začať plynúť umorovacia doba najskôr zdaňovacím obdobím roka 2014.

Čo je strata.

-  o rok, daňovník zákon o dani z príjmov definuje stratu v paragrafe 2 písm. k). Stratou je podľa zákona o dani z príjmov rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy, a to pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v zdaňovacom období

-  pri vyčísľovaní daňovej straty sa postupuje rovnako ako pri výpočte základu dane. Pri zisťovaní základu dane a daňovej straty vychádza
podnikateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia

-  daňová strata nemusí vždy korešpondovať s účtovnou stratou. Môže nastať prípad, že podnikateľ dosiahne účtovnú stratu a daňový základ a naopak

-  na straty do 31. 12. 2009 plynie doba na uplatnenie daňovej straty 5 rokov a na daňové straty vytvorené po 1. 1. 2010 sa uplatňuje lehota 7 rokov. Od 1. januára je to lehota 4 roky

-  daňová strata sa odpočítava ešte pred uplatnením nezdaniteľnej časti - najskôr sa uplatní strata a až potom nezdaniteľná suma

-  ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu nárok na odpočet straty odo dňa vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu zaniká

-  ak je zdaňovacie obdobie kratšie ak môže uplatniť celý ročný odpočet


—————

Späť