Infoservis

09.02.2017 12:09

Zdravotné odvody z dividend od 1.1.2017

Osoby s majetkovou účasťou platia od 1.1.2017 daň z dividend, no neplatia poistné. Ak sa podiel na zisku vyplatí zamestnancovi bez majetkovej účasti, takýto príjem je "príjmom zo závislej činnosti", teda príjmom "zamestnanca" a obchodná spoločnosť alebo družstvo z takéhoto príjmu zaplatí aj...

—————

11.01.2017 12:50

Zdanenie dividend

Vláda SR schválila daň z dividend vo výške 7%. Daň z dividend sa uplatní po prvý krát na dividendy vyplatené za rok 2017 (v roku 2018). Nová daň sa vzťahuje len na dividendy vyplácané a) fyzickým (súkromným) osobám b) právnickým osobám so sídlom v daňovom raji.  Na spoločníkov - právnické...

—————

01.04.2015 10:46

Používanie ERP od 1.4.2015

ERP od 1.4.2015.pdfPre úplnosť prikladám zoznam kódov klasifikácie produkcie s podrobnejším členením na podskupinystatisticka-klasifikacia-produktov-podla-cinnosti-verzia-2008.pdf

—————

17.06.2014 10:08

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo môže byť uzatvorená vo viacerých podobách a teda aj právnych úpravách:·   zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka·   zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka·   zmluva o dielo podľa autorského zákonaVo všetkých spomenutých predpisov ide o...

—————

05.06.2014 13:49

Register účtovných závierok

Od 1.1.2014 bude každá účtovná jednotka povinná elektronickou formou zaslať účtovnú závierku do centrálneho registra účtovných závierok. To znamená, že účtovná závierka za rok 2013 sa bude predkladať už len jednému subjektu. Po odoslaní účtovnej závierky docentrálneho registra musí register doručiť...

—————

10.05.2014 10:01

Reklama

  Reklama, reprezentácia a obchodné vzorky z hľadiska DPH Kedy sa dodanie určitého predmetu považuje za reklamný predmet, kedy za obchodnú vzorku alebo reprezentáciu?  V ktorom prípade je možné pri kúpe odpočítať DPH, ale pri dodaní predmetu ju netreba odviesť? Nie vždy je možné...

—————

17.04.2014 14:24

Použivanie automobilu v r. 2014

Používanie automobilu v podnikaní rieši skoro každý podnikateľ. Uplatňovanie daňových výdavkov súvisiacich s jeho používaním v podnikaní závisí od skutočnosti, či je súčasťou obchodného majetku alebo podnikateľ používa svoje vlastné motorové vozidlo.Oznamovaciu povinnosť na...

—————

15.04.2014 12:22

Živnosť versus s.r.o.

Mnohí živnostníci začali po zvýšení odvodov v tomto roku rozmýšľať nad tým, či by sa im viac neoplatilo založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným. Najväčšou výhodou je, žefirma zaplatí zo svojho zisku len daň, ale už nie odvody.To, aké dane a odvody zaplatí spoločník firmy, závisí od toho,...

—————

11.03.2014 11:41

Daňová strata od r. 2014

Čo už neplatí. Do konca roku 2013 sa straty umorovali sedem rokov a výšku odpočtu si určoval sám podnikateľ. To mu umožňovalo variabilne narábať so stratou, a tak si znižovať daňový základ a daň podľa toho, ako sa mu v podnikaní darilo. Mohol ju odpočítať jednorazovo za viac...

—————

21.01.2014 13:07

Odklad daň.priznania za r.2013

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2013 uplynie po troch kalendárnych mesiacoch po skončení zdaňovacieho obdobia.  Posunúť lehotu na podanie daňového priznania  SA OPLATÍv týchto finančných prípadoch: budete mať (vysokú) daňovú povinnosť a v roku 2013 ste...

—————

15.01.2014 14:22

Daň z MV za rok 2013

 Daň z motorových vozidiel za rok 2013 treba zaplatiť do 31.1.2014 Daň z MV.pdf (337,3 kB)  

—————

15.01.2014 10:17

Povinná informácia na faktúre vystavenej do zahraničia od 1.1.2014

Platitelia DPH a osoby registrované podľa §7 a §7apodľa zákona o dani z pridanej hodnoty musia okrem povinných náležitostí, ktoréplatia aj pre faktúry vystavené v tuzemsku, pridať odkaz o prenose daňovejpovinnosti ohľadom dani z pridanej hodnoty.Faktúra pri dodaní služby do iného členského...

—————

03.01.2014 15:32

Kontrolný výkaz DPH

    Novelou zákona o DPH bola zavedená povinnosť pre všetkých platiteľov DPH predkladať kontrolný výkaz za každé zdaňovacie obdobie  - mesačné/štvrťročné. Kontrolný výkaz sa podáva v ten isty deň, ako daňové priznanie, najneskôr však do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia....

—————

28.12.2013 10:09

Zmeny, ktoré čakajú živnostníkov od 1.1.2014

    Živnostníkov čakajú viaceré zmeny od budúceho roka. Zvyšuje sa vymeriavací základ pre sociálne a zdravotné odvody, paušálne výdavky budú limitované a zmeny nastávajú aj pri platení dobrovoľného poistenia Sociálnej poisťovni. Zmeny, ktoré čakajú živnostníkov od 1....

—————

22.12.2013 14:09

Odvody SZČO od 1.1.2014

    Od 01.01.2014 sa pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zvyšuje minimálny, ako aj maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Súčasne tak vzrastie minimálna aj maximálna suma poistného, ktoré sú SZČO povinné...

—————

21.12.2013 17:44

Nové povinnosti pri používaní registračných pokladní od 1.1.2014

    Od januára 2014 platia nové pravidlá pri používaní registračných pokladníc. Jednou z noviniek je povinnosť mať na predajnom mieste “vzorový bloček”, aby si zákazník mohol porovnať s tým, ktorý dostal po svojom nákupe. Na bločku musia byť výrazne vyznačené údaje potrebné pre jeho...

—————

10.10.2013 15:12

Nelegálne zamestnávanie.

    Novela Zákona o inšpekcii práce priniesla vyššie pokuty za nelegálne zamestnávanie s účinnosťou od 1. novembra 2013. Pokuta za nelegálne zamestnávanie dvoch a viacerých osôb súčasne bude predstavovať najmenej 5 000 eur. Teraz môže zamestnávateľ bez ohľadu na počet nelegálne...

—————

15.07.2013 11:03

Ochrana osobných údajov. Povinnosti podnikateľov od 1.7.2013

    Novela Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 prináša viaceré povinností pre podnikateľov.  Zákon nadobudol účinnosť od 1.7.2013, avšak na zosúladenie povinností sú stanovené prechodné obdobia. do 31.12.2013 1. prevádzkovateľ (podnikateľ, ktorý pracuje s osobnými údajmi...

—————

29.06.2013 12:14

Dividendy a odvody do zdravotnej poisťovne 2012 a 2013.

    Poistenci, ktorí mali v roku 2012 vyplatené dividendy, majú povinnosť oznámiť tieto príjmy príslušnej zdravotnej poisťovni na zvláštnom tlačive v termíne do 31.05.2013. Odvod do zdravotnej poisťovne z dividend sa týka len ziskov za zdaňovacie obdobie 2011 a neskôr. Výška odvodu z...

—————

18.06.2013 14:23

Preúčtovanie platby

 Čo sa stane, ked daňový subjekt zaplatí na nesprávny účet. Metodický pokyn a výklad daňového úradu: Informacia_k_preuctovaniu_platby.pdf (141,4 kB)  

—————


Infoservis

09.02.2017 12:09

Zdravotné odvody z dividend od 1.1.2017

Osoby s majetkovou účasťou platia od 1.1.2017 daň z dividend, no neplatia poistné. Ak sa podiel na zisku vyplatí zamestnancovi bez majetkovej účasti, takýto príjem je "príjmom zo závislej činnosti", teda príjmom "zamestnanca" a obchodná spoločnosť alebo družstvo z takéhoto príjmu zaplatí aj...

—————

11.01.2017 12:50

Zdanenie dividend

Vláda SR schválila daň z dividend vo výške 7%. Daň z dividend sa uplatní po prvý krát na dividendy vyplatené za rok 2017 (v roku 2018). Nová daň sa vzťahuje len na dividendy vyplácané a) fyzickým (súkromným) osobám b) právnickým osobám so sídlom v daňovom raji.  Na spoločníkov - právnické...

—————

01.04.2015 10:46

Používanie ERP od 1.4.2015

ERP od 1.4.2015.pdfPre úplnosť prikladám zoznam kódov klasifikácie produkcie s podrobnejším členením na podskupinystatisticka-klasifikacia-produktov-podla-cinnosti-verzia-2008.pdf

—————

17.06.2014 10:08

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo môže byť uzatvorená vo viacerých podobách a teda aj právnych úpravách:·   zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka·   zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka·   zmluva o dielo podľa autorského zákonaVo všetkých spomenutých predpisov ide o...

—————

05.06.2014 13:49

Register účtovných závierok

Od 1.1.2014 bude každá účtovná jednotka povinná elektronickou formou zaslať účtovnú závierku do centrálneho registra účtovných závierok. To znamená, že účtovná závierka za rok 2013 sa bude predkladať už len jednému subjektu. Po odoslaní účtovnej závierky docentrálneho registra musí register doručiť...

—————

10.05.2014 10:01

Reklama

  Reklama, reprezentácia a obchodné vzorky z hľadiska DPH Kedy sa dodanie určitého predmetu považuje za reklamný predmet, kedy za obchodnú vzorku alebo reprezentáciu?  V ktorom prípade je možné pri kúpe odpočítať DPH, ale pri dodaní predmetu ju netreba odviesť? Nie vždy je možné...

—————

17.04.2014 14:24

Použivanie automobilu v r. 2014

Používanie automobilu v podnikaní rieši skoro každý podnikateľ. Uplatňovanie daňových výdavkov súvisiacich s jeho používaním v podnikaní závisí od skutočnosti, či je súčasťou obchodného majetku alebo podnikateľ používa svoje vlastné motorové vozidlo.Oznamovaciu povinnosť na...

—————

15.04.2014 12:22

Živnosť versus s.r.o.

Mnohí živnostníci začali po zvýšení odvodov v tomto roku rozmýšľať nad tým, či by sa im viac neoplatilo založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným. Najväčšou výhodou je, žefirma zaplatí zo svojho zisku len daň, ale už nie odvody.To, aké dane a odvody zaplatí spoločník firmy, závisí od toho,...

—————

11.03.2014 11:41

Daňová strata od r. 2014

Čo už neplatí. Do konca roku 2013 sa straty umorovali sedem rokov a výšku odpočtu si určoval sám podnikateľ. To mu umožňovalo variabilne narábať so stratou, a tak si znižovať daňový základ a daň podľa toho, ako sa mu v podnikaní darilo. Mohol ju odpočítať jednorazovo za viac...

—————

21.01.2014 13:07

Odklad daň.priznania za r.2013

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2013 uplynie po troch kalendárnych mesiacoch po skončení zdaňovacieho obdobia.  Posunúť lehotu na podanie daňového priznania  SA OPLATÍv týchto finančných prípadoch: budete mať (vysokú) daňovú povinnosť a v roku 2013 ste...

—————